Skip to content

“Wij willen armoede onder kinderen uitbannen en stellen ons als doel dat in 2030 kinderen de gevolgen van armoede niet meer hoeven te ondervinden en nieuwe gezinnen niet meer in armoede vervallen.”

Onze doelstellingen

1.

Integrale blik en kennis van de beschikbare hulp en ondersteuning

Meestal komt een hulpverlener of ondersteuner vanwege een specifieke hulpvraag in contact met een ouder of kind. We willen bevorderen dat medewerkers van de partnerorganisaties met een zo breed mogelijke blik naar het hele gezin en kind kijken. Armoede betreft veel leefgebieden waardoor voor een duurzame oplossing een meer integrale oplossing van de problematiek gewenst is. We willen stimuleren dat hulpverleners vooral vanuit het perspectief van het kind aan de slag gaan en dat zij inzicht hebben in de diverse vormen van beschikbare hulp en ondersteuning.

2.

Goede en toegankelijke informatie

Naast de gemeente bieden ook diverse organisaties in Haarlem ondersteuning en middelen aan kwetsbare ouders en kinderen. Het bereik onder de ouders en kinderen is hoog, maar nog steeds zijn er mensen die niet op de hoogte zijn van het beschikbare aanbod. We bekijken met de partnerorganisaties hoe de informatie over de regelingen en diensten voor ouders en kinderen toegankelijker kan worden.

3.

Effectief en passend aanbod

Er wordt vanuit zowel professionele als vrijwilligersorganisaties diensten en ondersteuning aangeboden aan ouders en kinderen. We inventariseren met de partners het aanbod en stellen met elkaar vast waar sprake is van dubbels en waar hiaten zitten. We bekijken waar wat wordt gemist, welke nieuwe probleem- en aandachtsgebieden er ontstaan en hoe die met creatieve, slimme oplossingen kunnen worden aangepakt.

De Landelijke Alliantie tegen Kinderarmoede spreekt van de drie V’s:

Verzachten (van de nood onder ouder en kind),
Versterken (van de positie van ouder en kind) en
Veranderen van de systemen en regelingen.

4.

Participatie ervaringsdeskundigen

Bij de uitvoering van onze doelstellingen is de stem en medewerking van ouders en kinderen essentieel. We werken toe naar de versterking van de rol van ervaringsdeskundigen bij het werk van de alliantie en stimuleren dat – voorzover nog nodig – ook bij onze partnerorganisaties.

5.

Bewustwording bij iedereen

We willen onder de hele Haarlemse bevolking kennis en bewustwording vergroten rondom het begrip armoede onder gezinnen en de levenslange effecten daarvan voor de kinderen en voor de samenleving.

Wij
verklaren
dat...

Door ondertekening van deze verklaring verbinden de organisaties zich aan deze doelstelling en zo vormen ze de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede.

Ook meedoen?
  1.  de organisaties actief deelnemen aan netwerkbijeenkomsten. 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt actuele casuïstiek rondom kind-gezin in armoede vertrouwelijk en geanonimiseerd met elkaar gedeeld; het doel is elkaar te adviseren, kennis en ervaring te delen of het bieden van ondersteuning.
  2. de organisaties de informatie over hun dienstverlening ten behoeve van de sociale kaart Kinderarmoede actueel te houden. 

De informatie wordt op een toegankelijke manier gecommuniceerd. Ervaringsdeskundigen kunnen dit toetsen en mede helpen vormgeven.
  3. de organisaties mogelijke hiaten in het aanbod en de uitvoering van de dienstverlening constateren en samen zorgen voor het oplossen hiervan. 

Voorstellen voor verbetering van de aansluiting tussen leef- en systeemwereld worden geformuleerd en bespreekbaar gemaakt.
  4. de organisaties meedenken om de doelstelling van 2030 te behalen, zowel in de te nemen stappen als in de uitvoering.
  5. de organisaties zorgdragen voor de continuïteit van deelname van hun organisatie en voor het enthousiasmeren van potentieel deelnemende organisaties binnen de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede.

Aldus ondertekend door:

Back To Top